ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

โครงการ งบประมาณ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์    
กิจกรรม คลินิกคณิตศาสตร์   ครูมนุญญา
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ 38,000 ครูวิศวเนตร
กิจกรรมตลาดนัดอาหารสมอง 5,000 ครูพรธนีย์
กิจกรรมแข่งขันทักษะคณิตศาสตร์ภายใน รร. 2,750 ครูสุกัญญา
กิจกรรมนวมินท์วิชาการ 5,000 ครูเกวลิน
กิจกรรม อบรม GSP 25,000 ครูมารศรี
2. โครงการพัฒนาครูกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ 22,640 ครูเกวลิน
3. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้คณิตศาสตร์    
กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดคณิตศาสตร์ 20,000 ครูปราณีต
กิจกรรมจัดป้ายนิเทศ 2,700 ครูนงเยาว์
กิจกรรมจัดซื้อวัสดุสำนักงาน 10,000 ครูณัทพล
กิจกรรมซ่อมบำรุงอุปกรณ์ 5,000 ครูณัทพล

 

 

 

 

4