กิจกรรม “ค่ายคณิตศาสตร์สัมพันธ์ ครั้งที่ ๒๐”

ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าทะเลน้อย ตำบลพนางตุง

อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง