นางเกวลิน ไชยสวัสดิ์

หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นายวิศวเนตร เจริญสุข

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนงเยาว์ มนต์ประสาธน์

รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร

นางมารศรี ชาญกล

ครูชำนาญการพิเศษ

นางเฉลา รัตนะ

ครูชำนาญการพิเศษ

 
 

 

นางจรัสศรี ตันจะโร

ครูชำนาญการพิเศษ

นายสวาสดิ์ ทรัพย์ตะวัน

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
ว่าที่ ร.อ.สุพจน์ ยังรอด

ครูชำนาญการ

นางปราณีต เพชรชูวงศ์

ครูชำนาญการ

 

 

นางพรธนีย์ ผ่องอำพรรณ

ครูชำนาญการ

ว่าที่ร้อยตรีราตรี พุทธทอง

ครูชำนาญการ

 

 

นางมนุญญา ทรงเดชะ

ครูชำนาญการ

 

นางสุกัญญา เทพรินทร์

ครูชำนาญการ

 

 

นางจารุณี รักวิจิตร

ครู

 

นางวัชรีย์ กิจธิคุณ

ครูชำนาญการ

 

 
 

นายณัทพล ศักดิรัตน์

ครู

 
นายธีรวัฒน์ มิ่งรอด

ครูชำนาญการพิเศษ

 

 
 

นางธีราภรณ์ เจริญสุข

ครู