ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

พันธกิจ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้พัฒนาวิธีคิด

ทั้งความคิดเป็นเหตุผล คิดสร้างสรรค์ คิดวิเคราะห์ วิจารณ์ มีทักษะสำคัญในการค้นคว้าหาความรู้ มีความสารถ
ในการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบสามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลที่หลากหลายและมีประจักษ์พยานที่ตรวจสอบได้

ในการอยู่ร่วมกับมิตรประเทศภายในอาเซียนและประชาคมโลกภายในปี 2560