การพันาบทเรียน
เรื่องการใช้โปรแกรม  Adobe Dreamwever
ยินดีต้อนรับ

พัฒนาโดย
เด็กหญิง ณัฐธิดา ทองสุวรรณ
เด็กหญิง กรชวัล รักพูนแก้ว
เด็กหญิง ศศิกานต์ ก้อนหมื่น
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิ จังหวัดสงขลา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขต 16