หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 

1.วิสัยทัศน์
การเรียนรู้ศิลปะ มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ ความเป็นมาของรูปแบบ ภูมิปัญญาท้องถิ่น และรากฐานทางวัฒนธรรม มีทักษะ กระบวนการ วิธีการแสดงออก การคิดสร้างสรรค์ รู้เทคนิค วิธีการทำงาน ตลอดจนการเปิดโอกาสให้แสดงออกอย่างอิสระ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ดัดแปลง จินตนาการ มีสุนทรียภาพและเห็นคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมไทยและสากล สืบสานภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วม

2.พันธกิจ
1.พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามาตรฐานสากล ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนและบุคลากรมีคุณธรรม จริยธรรม สร้างจิตสำนึกความเป็นไทยและดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
3. เสริมสร้างระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนโดยใช้ภาคีเครือข่าย
4. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้มีความรู้ด้านภาษาต่างประเทศ เทคโนโลยี และมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. บริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
7. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ
8. นำระบบการนิเทศ มาพัฒนาการจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ


3.เป้าประสงค์

นักเรียนมีคุณธรรม เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ดำรงชีวิตอยู่ในสังคมโลกอย่างมีความสุข ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง


3.มาตรฐานการเรียนรู้
ประกอบด้วยสารทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ เมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะแล้ว ผู้เรียนจะมีจิตใจที่งดงาม มีสุนทรียภาพ รสนิยม รักความสวยงาม ความเป็นระเบียบ เห็นคุณค่าของธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมตลอดจนศิลปวัฒนธรรมอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาไทย ค้นพบศักยภาพ ความสนใจของตนเอง อันเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อหรือประกอบอาชีพทางศิลปะ มีจินตนาการความคิดสร้างสรรค์ สมาธิในการทำงาน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข


4.คุณภาพผู้เรียน
มาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะ เน้นการเรียนรู้จากห้องเรียนสู่ชีวิตจริง และสู่สังคมโลก โดยผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้เต็มตามศักยภาพ ด้วยตนเองและเรียนรู้ชีวิต เน้นจากประสบการณ์การทำงานจริง ผู้เรียนจึงต้องรู้จักคิดเชื่อมโยง จากห้องเรียนไปสู่ธรรมชาติ จินตนาการสู่ชีวิตจริง มาตรฐานการเรียนรู้ศิลปะจึงมุ่งสู่ชุมชน สังคม สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างอิสระสอดคล้องความต้องการของผู้เรียน และท้องถิ่นโดยสถานศึกษาสามารถบริหารจัดการได้อย่างอิสระเต็มที่


5.สมรรถนะผู้เรียน
1.ความสามารถในการสื่อสาi
2.ความสามารถในการคิด
3.ความสามารถในการแก้ปัญหา
4.ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต
5.ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

 

 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.
รักชาติ  ศาสน์ กษัตริย์ 
2. ซื่อสัตย์สุจริต
3.
มีวินัย
4.
ใฝ่เรียนรู้
5.
อยู่อย่างพอเพียง
6.
มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com