หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาพื้นฐาน
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี/แผนการเรียน ภาคเรียน
1 ศ21102 ดนตรี1 0.5 ม.1 1
2 ศ21102 นาฏศิลป์1 0.5 ม.1 1
3 ศ21103 ทัศนศิลป์1 1 ม.1 2
4 ศ22101 นาฏศิลป์2 0.5 ม.2 1
5 ศ22102 ทัศนศิลป์2 0.5 ม.2 1
6 ศ22103 ดนตรี 2 1 ม.2 2
7 ศ23101 ทัศนศิลป์ 3 0.5 ม.3 1
8 ศ23101 ดนตรี 3 0.5 ม.3 1
9 ศ23103 นาฏศิลป์1 1 ม.3 2
 
รายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
รายวิชาเพิ่มเติม
ที่ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชั้นปี/แผนการเรียน ภาคเรียน
1 ศ20201 การเขียนสีลวดลายบนผลิตภัณฑ์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
2 ศ20202 การวาดภาพหุ่นนิ่ง 1 วิชาเลือก 1หรือ2
3 ศ20203 จิตรกรรม 1 วิชาเลือก 1หรือ2
4 ศ20204 การออกแบบ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
5 ศ20205 การวาดภาพการ์ตูน 1 วิชาเลือก 1หรือ2
6 ศ20206 การวาดภาพสีน้ำ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
7 ศ20207 การแกะรูปหนังตะลุง 1 วิชาเลือก 1หรือ2
8 ศ20208 การเขียนลวดลายบนกระจก 1 วิชาเลือก 1หรือ2
9 ศ20209 สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์บนกระดาษ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
10 20210 ศิลปะไทย 1 วิชาเลือก 1หรือ2
11 20211 ประติมากรรม 1 วิชาเลือก 1หรือ2
12 20212 ปฏิบัติขลุ่ยรีคอร์เดอร์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
13 20213 ดนตรีสากลปฏิบัติตามถนัด 1 วิชาเลือก 1หรือ2
14 20214 ดนตรีสากลปฏิบัติเครื่องลมไม้ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
15 20215 ดนตรีสากลปฏิบัติเครื่องลมทองเหลือง 1 วิชาเลือก 1หรือ2
16 20216 ดนตรีสากลปฏิบัติเครื่องลิ่มนิ้ว 1 วิชาเลือก 1หรือ2
17 20217 ดนตรีสากลปฏิบัติรวมวง 1 วิชาเลือก 1หรือ2
18 20218 ขับร้องสากล 1 วิชาเลือก 1หรือ2
19 20219 ดนตรีไทยปฏิบัติตามถนัด 1 วิชาเลือก 1หรือ2
20 20220 ดนตรีไทยปฏิบัติเครื่องตี 1 วิชาเลือก 1หรือ2
21 20221 ดนตรีไทยปฏิบัติเครื่องสาย 1 วิชาเลือก 1หรือ2
22 20222 ดนตรีไทยปฏิบัติเครื่องเป่า 1 วิชาเลือก 1หรือ2
23 20223 นาฏศิลป์ไทย 1 วิชาเลือก 1หรือ2
24 20224 นาฏศิลป์สร้างสรรค์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
25 20225 นาฏศิลป์สากล 1 วิชาเลือก 1หรือ2
26 20226 การฝึกรำโนราห์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
27 20227 อุปกรณ์การแต่งตัวโนราห์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
28 20228 การร้อยลูกปัดโนราห์์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
29 20229 เครื่องดนตรีโนราห์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
30 20230 การแสดงโนราห์ 1 วิชาเลือก 1หรือ2
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com