หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 

โครงการ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


1.โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศิลปะ
      1.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดนตรี
      1.2 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนดนตรี-นาฏศิลป์
      1.3 พัฒนาประสิทธิภาพการสอนศิลปะ
      1.4 แข่งศิลปหัตถกรรมนักเรียน
      1.5 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์

 

2.โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนนาฏศิลป์
      2.1 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์สากล
      2.2 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี-นาฏศิลป์
      2.3 โครงการอบรมนาฏศิลป์โขน ประยุกต์ทิศทางสู่อนาคต
      2.4 ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์
      2.5 สืบสานอนุรักษ์นาฏศิลป์ถิ่นไทย

 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพทางด้านศิลปะ
      3.1 ส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฏศิลป์
      3.2 จัดซื้อวัสดุฝึกดนตรีสากลและวงโยธวาทิต
      3.3 พัฒนาวงโยธวาทิต (เตรียมการแข่งขัน)
      3.4 พัฒนาขับร้องประสานเสียง
      3.5 พัฒนาวงดนตรีเครื่องสาย
      3.6 ค่านดนตรีสากล
      3.7 ปรับปรุงห้องขับร้องเพลง

 

4. งานประจำ
      4.1จัดซื้อวัสดุสำนักง่านกลุ่มสาระ
      4.2 ปรับซ่อมเครื่องเสียงและคอมพิวเตอร์

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com