หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายสากล       สืบวงศ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ


นายศักดิ์ชัย     นวนท่วม 
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะนายนุสรณ์       ดุริยาฤทัย
ครูชำนาญการ
งานพัฒนาหลักสูตร


นางจุฑารัตน์    วรสิทธิกร

ครูชำนาญการ
งานพัสดุ

นางจิรฐา   เทพรัตน์
ครูชำนาญการ
งานประกันคุณภาพ


นางชุติมา        ศิริประภา
ครูชำนาญการ
งานสนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา

นางสาวสุวิรากร  คำเจริญ
ครู คศ.1
งานสารสนเทศ


นางสาวเบญญาภาภักดี
ครูผู้ช่วย
งานสารบรรณ
 
นางประทุม บุญญราศรี

ครูชำนาญการ
งานวัดผลประเมินผล

นางจารุวรรณทองธรรมชาติครูอัตราจ้าง
งานประกันคุณภาพ

 

    

      
   
      
       
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com