หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 

วิสัยทัศน์

ภายในปี 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ

มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร การศึกษาค้นคว้า

ให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงและรักการเรียนรู้ตลอดชีวิต

สู่มาตรฐานสากล

 
พันธกิจ
1. พัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยตามมาตรฐานสากลที่เน้น
วิชาการเป็นเลิศ ควบคู่คุณธรรม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรมตามมาตรฐานการศึกษา จบตามหลักสูตรได้มาตรฐานสากล
3. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ด้านการเรียนการสอนภาษาไทยและเทคโนโลยี ให้สามารถจัดการศึกษาได้อย่างมืออาชีพในระดับสากล
4. พัฒนาสภาพแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ สื่อ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ให้เพียงพอต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและการจัดการศึกษา
5.เสริมสร้างความร่วมมือเครือข่าย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
6.ส่งเสริมและพัฒนาระบบการนิเทศ กำกับติดตามและประเมินผลได้อย่างครบวงจร
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com