หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ท21101 ภาษาไทย1 1.5
ท21102 ภาษาไทย2 1.5
ท22101 ภาษาไทย3 1.5
ท22102 ภาษาไทย4 1.5
ท23101 ภาษาไทย5 1.5
ท23102 ภาษาไทย6 1.5
     
รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ท20201 เสริมทักษะภาษาไทย 1
ท20202 หลักภาษาเพื่อการสื่อสาร 1
ท20203 วรรณกรรมพื้นบ้าน 1
     

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
ท31101 ภาษาไทย1 1
ท31102 ภาษาไทย2 1
ท32101 ภาษาไทย3 1
ท32102 ภาษาไทย4 1
ท33101 ภาษาไทย5 1
ท33102 ภาษาไทย6 1

 

 

รายวิชาที่เปิดสอน
รายวิชาเพิ่มเติม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต
     
ท30201 ทักษะภาษาไทย1 1.5
ท30202 ทักษะภาษาไทย2 1
ท30203 ภาษากับวัฒนธรรม 1.5
ท30204 วรรณกรรมท้องถิ่น 1
ท30205 หลักภาษาไทย1 1
ท30206 หลักภาษาไทย2 1.5
ท30207 ประวัติวรรณคดีไทย1 1.5
ท30208 ประวัติวรรณคดีไทย2 1
ท30209 การอ่านและพินิจวรรณกรรม 1
ท30210 การพินิจวรรณคดี1 1
ท30211 การพินิจวรรณคดี2 1
ท30212 วรรณกรรมปัจจุบัน 1.5
ท30213 หลักภาษาไทยน่ารู้ 1
ท30214 วรรณคดีมรดก 1
ท30215 วรรณคดีวิเคราะห์ 1

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com