หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
ภาพกิจกรรม
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 

ประกาศผล
การแข่งแขันทักษะภาษาไทย นวมินท์วิชาการ 58

 
กิจกรรม ผลการแข่งขัน
ชนะเลิศ(คะแนน) รองชนะเลิศ(คะแนน)
อันดับ ๑
รองชนะเลิศ(คะแนน)
อันดับ ๒
ชมเชย(คะแนน)
๑. การคัดลายมือ ด.ญ.สุนิตา จันทระ (๘๙)
รร.บ้านม่วงพุ่ม

ด.ญ.บัญฑิตา กาฬจันโท(๘๗)
รร.วิเชียรชม

ด.ช.อานุรักษ์ เรณุมาศ(๘๕)
รร.วัดขนุน

ด.ญ.จิราภรณ์ จันทรสาร(๘๓)
รร.วัดเลียบ
๒. การเขียนสะกดคำ

ด.ญ.พัทธนันท์ วุ่นหนู (๘๒)
รร.เทศบาล๒ (อ่อนอุทิศ)

ด.ญ.ธัญชนิต มากชูชิต(๗๘)
รร.วิเชียรชม


ด.ญ.สุชานันท์ ดวงสุวรรณ(๖๘)
รร.วัดปะโอ


ด.ญ.โรฮานา สายสะอิด(๖๔)
รร.บ้านกลาง
ด.ญ.กชการ สิทธิสถิตย์(๖๔)
รร.วัดมะขามคลาน
๓. การเขียนบรรยายภาพ ด.ญ.นารีรัตน์ โชติศิริ(๙๑)
รร.วัดประตูไชย

ด.ช.จิระชัย รัตนยิ่ง(๙๐)
รร.วัดผาสุกาวาส

ด.ญ.ธัญชนก พุมประไพ
รร.วัดบ่อทรายเจริญธรรม

ด.ญ.นารีรัตน์ ชิตตะวัฒน์(๘๐)
รร.วัดทำนบตางหน
๔. ตอบคำถามภาษาไทย ด.ญ.นูไซมี หวันสะเม๊าะ(๙๕)
ด.ญ.แพรเงิน แสงภักดี
รร.เทศบาล ๒ (อ่อนอุทิศ)

ด.ญ.เบญญาภา ประสาน(๙๐)
ด.ญ.สิริยากร ชุมวงศ์
รร.วิเชียรชม

ด.ญ.ธาราทิพย์ นุธรรมโชติ(๘๗.๕)
ด.ญ.ภัทรนันท์ จรูญสกุลวงศ์
รร.บ้านม่วงพุ่ม

ด.ญ.อุษาวดี คำแก้ว(๘๕)
ด.ญ.ธีดารัตน์ พูลทอง
รร.วัดดีหลวง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com