หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
โครงการกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ลำดับ

ที่

ชื่อโครงการ

สนอง

กลยุทธ์ที่

 

งบประมาณที่ได้รับจัดสรร

 

ผู้รับผิดชอบ
อุดหนุน เรียนฟรี  
1 โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 1,2        
  1.1 พัฒนาสื่อการเรียนการสอนและ
นวัตกรรมกรรมฯ
1,2 2,750     ครูปฤษณา
  1.2 กิจกรรมวันสุนทรภู่ 1,2   11,502   ครูสุนีย์
  1.3 กิจกรรมค่ายภาษาไทย 1,2   27,500   ครูสมพร
  1.4 กิจกรรมรักอ่านเขียนเรียนรู้โลกกว้างฯ 1,2   87,400   ครูนภาภรณ์
  1.5 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อการ
ศึกษา
1 7,650     ครูวารี
  1.6 พัฒนาบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้
ภาษาไทย
3     20,720 ครูนภาภรณ์
  1.7 แข่งขันทักษะวิชาการ ภาษาไทย 1 2,850     ครูระวิกานต์
  1.8 ครงการแข่งขันทักษะนวมินท์วิชาการ 1   5,000   ครูนภาภรณ์
  1.9 โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
วิชา ภาษาไทย (ติว o-net ม.3)
1 5,000     ครูนภาภรณ์
2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน งานประจำ 10,000     ครูวโรชา
  1. งานปรับซ่อมวัสดุครุภัณฑ์ 7     5,000 ครูวโรชา
รวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรทั้งสิ้น   28,250 131,402 41,520  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com