หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
 
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
ข้อมูลบุคลากร
ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง วุฒิการศึกษา


นางนภาภรณ์ ปิ่นทอง

ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระ

กศ.บ.

นางวไลลักษณ์ จารุวรรณโน

ครู ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

กศ.บ.

นางวารี ผอมภักดี

ครู ชำนาญการพิเศษ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระ

วิชาการกลุ่มสาระ

ศษ.บ.

น.ส.กาญจนา กาญจนเพ็ญ

ครู ชำนาญการ

 

ศศ.บ.

นางศิริพรรณ รักร่วม

ครู ชำนาญการพิเศษ

งานนิเทศกลุ่มสาระ

กศ.บ.

นางพนิดา รุจิรยศ

ครู ชำนาญการ ศศ.บ.

นางลักขณา ชำนิธระการ

ครู ชำนาญการ กศ.ม.

นางสุนีย์ กิตติรัตนสมบัติ

ครู ชำนาญการ

สารบรรณกลุ่มสาระ

กศ.บ.

นายสมพร เอียดประพาล

ครู ชำนาญการพิเศษ

ประชาสัมพันธ์

กศ.บ.

นางพัชรีภรณ์ สิริสงกรานต์

ครู ชำนาญการ กศ.บ.

น.ส.ระวิกานต์ อีชะโรจน์

ครู ชำนาญการ ศศ.ม.

น.ส.วโรชา ขวัญเทียน

ครู ชำนาญการ

พัสดุกลุ่มสาระ

กศ.บ.

นางชญาภา สังข์ทอง

ครู ผู้ช่วย

แผนงานกลุมสาระ

ค.บ.

น.ส.ปฤษณา แจ้มแจ้ง

ครู ชำนาญการ

สารสนเทศ

ศศ.ม.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com