หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

เมนูหลัก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
รายวิชาที่เปิดสอน
สถิติผลการเรียน
ภาพกิจกรรม
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
กิจกรรมการแข่งขัน
กิจกรรม สถานที่ เวลา
๑. การประกวดคัดลายมือ ห้อง 1312 09.00-10.00 น.
๒. การเขียนบรรยายภาพ ห้อง 1323 09.00-10.00 น.
๓. การเขียนสะกดคำ ห้อง 1322 09.00-10.00 น.
๔. การตอบคำถามภาษาไทย ห้อง 1318 09.00-10.00 น.
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com