วิสัยทัศน์

" มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีขีดความสามารถทางด้านอาชีพสู่เวทีโลกภายในปี ๒๕๖๐ "