หมวดอุตสาหกรรม

   

นายสมแสน โครธาสุวรรณ
ครุูชำนาญการพิเศษ
<< ๐๘-๑๕๙๙-๗๘๒๓ >>
kmwan@hotmail.com

นายสุลาภ บัวชื่น
ครุูชำนาญการ<<
๐๘-๑๙๖๙-๙๕๔๕ >>
kmwan@hotmail.com


   

นางสาวนงเยาว์ บุญสุข
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๑๙๕๙-๖๖๕๘ >>
Nongyaojoy@gmail.com

นางภัสราพร บุญศิริ
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๑๗๖๗-๙๓๖๗ >>
aorpas@hotmail.com