ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชันปี/
แผนการเรียน
ภาคเรียน
           
วิชาพื้นฐาน
๑. ง๒๑๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ม.๑
๒. ง๒๑๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑ ๐.๕ ม.๑
๓. ง๒๒๑๐๑ การงานอาชีพ ๒ ม.๒
๔. ง๒๒๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๓ ๐.๕ ม.๒
๕. ง๒๓๑๐๑ การงานอาชีพ ๓ ม.๓
๖. ง๒๓๑๐๒ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๕ ๐.๕ ม.๓
๗. ง๒๑๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๐.๕ ม.๑
๘. ง๒๒๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๔ ๐.๕ ม.๒
๙. ง๒๓๑๐๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ๖ ๐.๕ ม.๓
           
วิชาเพิ่มเติม
๑. ง๒๐๒๐๑ ช่างประกอบอาหารเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒. ง๒๐๒๐๒ ช่างถนอมอาหาร วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓. ง๒๐๒๐๓ การผลิตเครื่องดื่ม วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔. ง๒๐๒๐๔ ดอกไม้ประดิษฐ์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕. ง๒๐๒๐๕ ช่างถักนิตติง วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๖. ง๒๐๒๐๖ งานตัดเย็บ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๗. ง๒๐๒๐๗ ทอผ้าด้วยกี่กระตุก วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๘. ง๒๐๒๐๘ การปลุกผัก ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๙. ง๒๐๒๐๙ การปลุกผัก ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๐. ง๒๐๒๑๐ เกษตรเพื่อชีวิต วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๑. ง๒๐๒๑๑ ช่างซ่อมอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้า วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๒. ง๒๐๒๑๒ งานบ้าน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๓. ง๒๐๒๑๓ งานประดิษฐ์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๔. ง๒๐๒๑๔ งานช่าง วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๕. ง๒๐๒๑๕ งานเกษตร วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๖. ง๒๐๒๑๖ งานธุรกิจ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๗. ง๒๐๒๑๗ ช่างถักโครเชต์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๘. ง๒๐๒๑๘ เศรษฐกิจพอเพียงกับชีวิตประจำวัน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๙. ง๒๐๒๒๑ งานเขียนแบบ ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๐. ง๒๐๒๒๒ งานเขียนแบบ ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๑. ง๒๐๒๒๓ งานไม้เครื่องเรือน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๒. ง๒๐๒๒๔ อิเล็กทรอนิกส์ ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๓. ง๒๐๒๒๕ อิเล็กทรอนิกส์ ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๔. ง๒๐๒๒๖ การจัดสวนถาด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๕. ง๒๐๒๒๗ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๖. ง๒๐๒๒๘ การสื่อสารและนำเสนอ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๗. ง๒๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์เบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๘. ง๒๐๒๔๒ การจัดการข้อมูลเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๙. ง๒๐๒๔๓ คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๐. ง๒๐๒๔๔ การโปรแกรมเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๑. ง๒๐๒๖๑ ช่างขนมไทย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๒. ง๒๐๒๖๒ ช่างเครื่องหอม วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๓. ง๒๐๒๖๓ ช่างอาหารอบ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๔. ง๒๐๒๖๔ อาหารประกอบอาชีพ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๕. ง๒๐๒๖๕ ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๖. ง๒๐๒๖๖ ช่างปักด้วยมือ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๗. ง๒๐๒๖๗ ช่างผลิตภัณฑ์จากวัสดท้องถิ่น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๘. ง๒๐๒๖๘ การเลี้ยงไกเนื้อ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๙. ง๒๐๒๖๙ การปลูกไม้ดอกไม้ประดับ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๐. ง๒๐๒๗๐ การผลิตกล้าไม้ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๑. ง๒๐๒๗๑ การปลูกไม้ประดับ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๒. ง๒๐๒๗๒ การเลี้ยงปลาสวยงาม วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๓. ง๒๐๒๗๓ การปลูกไม้กระถาง วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๔. ง๒๐๒๗๔ งานเดินสายไฟฟ้า วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๕. ง๒๐๒๗๕ งานโลหะ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๖. ง๒๐๒๗๖ งานสีโลหะ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๗. ง๒๐๒๗๗ งานพิมพ์ดีดภาษาไทย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๘. ง๒๐๒๗๘ งานพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๙. ง๒๐๒๗๙ งานระเบียนการเงิน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๐. ง๒๐๒๘๐ หลักการขายเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๑. ง๒๐๒๘๑ การนวดแผนไทยเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๒. ง๒๐๒๘๒ งานห้องสมุด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๓. ง๒๐๒๘๓ ธุรกิจในชีวิตประจำวัน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๔. ง๒๐๒๘๔ ช่างถักนิตติ้ง ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
 
 
 

 

Praesent Scelerisque

In posuere eleifend odio. Quisque semper augue mattis wisi. Maecenas ligula. Pellentesque viverra vulputate enim. Aliquam erat volutpat: