ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต ชันปี
/แผนการเรียน
ภาคเรียน
           
วิชาพื้นฐาน
๑. ง๓๐๑๐๑ การงานอาชีพ ๑ ม.๔
๒. ง๓๐๑๐๒ การงานอาชีพ ๒ ม.๕
๓. ง๓๐๑๐๑๓ เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.๖
           
วิชาเพิ่มเติม
๑. ง๓๐๒๐๑ อาหารเพื่อสุขภพ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒. ง๓๐๒๐๒ มารยาทและการสมาคม วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓. ง๓๐๒๐๓ การจัดสวนครัว วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔. ง๓๐๒๐๔ ไม้แขวนแสนสวย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕. ง๓๐๒๐๕ งานบ้าน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๖. ง๓๐๒๐๖ งานประดิษฐ์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๗. ง๓๐๒๐๗ งานช่าง วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๘. ง๓๐๒๐๘ งานเกษตร วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๙. ง๓๐๒๐๙ งานธุรกิจ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๐. ง๓๐๒๒๑ การจัดสวน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๑. ง๓๐๒๒๒ การจัดสวนหย่อม วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๒. ง๓๐๒๒๓ การจัดสวนตู้ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๓. ง๓๐๒๒๔ งานเดินสายไฟฟ้า วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๔. ง๓๐๒๒๕ งานเขียนแบบ ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๕. ง๓๐๒๒๖ งานเขียนแบบ ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๖. ง๓๐๒๒๗ งานผลิตภัณฑ์เรซิ่น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๗. ง๓๐๒๒๘ ออกแบบผลิตภัณฑ์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๘. ง๓๐๒๒๙ อิเล็กทรอนิกส์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๑๙. ง๓๐๒๓๐ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ วิชาบังคับเลือก IS๑ ๑ หรือ ๒
๒๐. ง๓๐๒๓๑ การสื่อสารและการนำเสนอ วิชาบังคับเลือก IS๑ ๑ หรือ ๒
๒๑. ง๓๐๒๔๑ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๑ ๐.๕ ม.๔
๒๒. ง๓๐๒๔๒ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๒ ๐.๕ ม.๔
๒๓. ง๓๐๒๔๓ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๓ ๐.๕ ม.๕
๒๔. ง๓๐๒๔๔ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๔ ๐.๕ ม.๕
๒๕. ง๓๐๒๔๕ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๕ ๐.๕ ม.๖
๒๖. ง๒๐๒๔๖ คอมพิวเตอร์ศึกษา ๖ ๐.๕ ม.๖
๒๗. ง๒๐๒๔๗ คอมพิวเตอรสร้างสรรค์ ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๘. ง๒๐๒๔๘ คอมพิวเตอรสร้างสรรค์ ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๒๙. ง๒๐๒๔๙ การโปรแกรมปาสคาลเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๐. ง๒๐๒๕๐ การโปรแกรม ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๑. ง๒๐๒๕๑ การโปรแกรม ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๒. ง๒๐๒๕๒ คอมพิวเตอร์ประยุกต์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๓. ง๒๐๒๖๑ อาหารประกอบอาชีพ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๔. ง๒๐๒๖๒ ช่างดอกไม้ประดิษฐ์ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๕. ง๒๐๒๖๓ ช่างประดิษฐ์ของชำร่วย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๖. ง๒๐๒๖๔ ช่างดอกไม้สด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๗. ง๒๐๒๖๕ ช่างอาหารอบ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๘. ง๒๐๒๖๖ ช่างขนมไทย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๓๙. ง๒๐๒๖๗ ช่างปักเลื่อมและลูกปัด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๐. ง๒๐๒๖๘ การเลี้ยงไก่เนื้อ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๑. ง๒๐๒๖๙ การปลุกไม้ดอกไม้ประดับ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๒. ง๒๐๒๗๐ การเลี้ยงปลาน้ำจืด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๓. ง๒๐๒๗๑ การผลิตพันธุ์ไม้ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๔. ง๒๐๒๗๒ การผสมดินปลูก วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๕. ง๒๐๒๗๓ การเลี้ยงสุนัข วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๖. ง๒๐๒๗๔ งานไม้เครื่องเรือน วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๗. ง๒๐๒๗๕ ช่างโลหะ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๘. ง๒๐๒๗๖ งานพิมพ์ดีดไทย ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๔๙. ง๒๐๒๗๗ งานพิมพ์ดีดไทย ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๐. ง๒๐๒๗๘ การใช้ห้องสมุด วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๑. ง๒๐๒๗๙ งานพิมพ์ดีดภาษาอังกฤษ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๒. ง๒๐๒๘๐ การบัญชีเบื้องต้น วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๓. ง๒๐๒๘๑ เทคนิคการขาย วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๔. ง๒๐๒๘๒ การนวดแผนไทย ๑ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒
๕๕. ง๒๐๒๘๓ การนวดแผนไทย ๒ วิชาเลือก ๑ หรือ ๒

 

Praesent Scelerisque

In posuere eleifend odio. Quisque semper augue mattis wisi. Maecenas ligula. Pellentesque viverra vulputate enim. Aliquam erat volutpat: