โครงการกลุ่มสาระ

>>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเกษตร
>>โครงการพัฒนาการเรียนการสอนคหกรรม
>>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนอุตสาหกรรม
>>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนงานธุรกิจ
>>โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์
>>โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการานอาชีพ
>>โครงการหนึ่งคน หนึ่งโครงงาน
>>โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานคหกรรม
>>โครงการปรับซ่อมครุภัณฑ์สำนักงานเกษตร
>>โครงการศึกษาดูงาน