ประชาสัมพันธ์

   
ครูประยุทธ์ บัวจันทร์ ดำเนินการประชุมกลุ่มสาระฯ ครั้งที่ 4/2559  
ณ ห้องคุณภาพการงานฯ 1120 ในวันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2559  
เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป