ประชาสัมพันธ์

   
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไปศึกษาดุงานโครงการห้องเรียนพิเศษ SMA STEM EP MEP  
ณ โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ในวันที่ 15 มกราคม 2559