ประชาสัมพันธ์

   
คณะครูและบุคลากรโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ไปศึกษาดุงานโครงการห้องเรียนพิเศษและการจัดการระบบเครือข่าย  
ณ โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดสตูล ในวันที่ 15 มกราคม 2559  
   
 
   
 
ครูอโนรัตน์และครูปราณิสา เป็นตัวแทนหมวดคอมพิวเตอร์  
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี  
   
 
   
 
   
ครูรัตนา หัวหน้ากลุ่มสาระฯ ครูอโนรัตน์และครูปราณิสา  
ศึกษาดูงานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี