ผู้ดูแลระบบ


นางปราณิสา สวัสดี
ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระฯ
สารสนเทศหมวดคอมพิวเตอร์
<< ๐๙-๑๖๒๙-๙๘๗๓ >>
y_ruthai@hotmail.com
 

ผู้ดูแลระบบกลุ่มสาระฯ
     สารสนเทศหมวดเกษตรกรรม
 
นางภัสราพร บุญศิริ
สารสนเทศหมวดอุตสาหกรรม
<< ๐๘-๑๗๖๗-๙๓๖๗ >>
aorpas@hotmail.com
     สารสนเทศหมวดคหกรรม
 


สารสนเทศหมวดธุรกิจ