หมวดคอมพิวเตอร์

   

นางกนกกร ศรีวรรณ
ครุูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
<< ๐๙-๔๙๖๓-๕๖๒๔ >>
kmwan@hotmail.com

นางอโนรัตน์ หวานสนิท
ครุูชำนาญการพิเศษ
<< ๐๘-๙๖๕๓-๕๑๑๗ >>
vanorat@gmail.com
   

นางสาววรรณาซุ่นซิ่ม
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๗๔๗๕-๔๑๔๒ >>
123dwanna@gmail.com

นางถนอม เทียนรัตน์
ครุูชำนาญการพิเศษ
<< ๐๘-๔๑๙๘-๓๙๗๘ >>
thanom75@gmail.com
   

นางทิวาพร อังศุกาญจนกุล
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๘๗๘๓-๘๑๐๐ >>
Koonuch142@hotmail.com

นางสาวตาณวี สุวรรณมาลา
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๙๐๗๓-๖๗๕๖ >>
ktoon2004@hotmail.com
 

นางปราณิสา สวัสดี
ครุูชำนาญการ
<< ๐๙-๑๖๒๙-๙๘๗๓ >>
y_ruthai@hotmail.com

นายฉัตรชัย พัฒนะนิกร
ครูอัตราจ้าง
<< ๐๙-๗๒๓๘-๐๙๑๙ >>
kmwan@hotmail.com