หมวดธุรกิจ

   

นางสาวรัตนา ไพโรจน์ภักดิ์
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
<< ๐๘-๑๗๕๙-๖๔๓๙ >>
E-mail: ratroch@hotmail.com
   

นายประยุทธ์ บัวจันทร์
ครุูชำนาญการ
รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ
<< ๐๙-๙๖๕๕-๖๘๐๖ >>
Prayut_pjj@hotmail.com


นางสุนันทนาถ จารีย์
ครุูชำนาญการพิเศษ
<< ๐๘-๕๘๙๒-๖๓๕๒ >>
kmwan@hotmail.com

   

นางทิพย์วัน ไพศาล
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๔๑๙๘-๔๕๑๓ >>
Thipwon pp@hotmail.com

นางสาววรรณา สุวรรณมณี
ครุูชำนาญการ
<< ๐๘-๕๘๙๒-๗๕๓๕ >>
Swanna@gmail.com