หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
วิสัยทัศน์ (Vision) และ พันธกิจ (Mission)


วิสัยทัศน์ (Vision)


          หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน เป็นคนดี มีปัญญา สามารถใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจและสื่อสารได้อย่าง มีคุณภาพ สู่เวทีโลก ภายในปี2560


พันธกิจ(mission)

          1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้ภาษาต่างประเทศในการเรียนรู้และใช้ในชีวิตประจำวัน
          2. สร้างโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนรู้วัฒนธรรมของเจ้าของภาษา
          3. จัดแหล่งเรียนรู้เพื่อการศึกษาค้นคว้าอย่างเพียงพอ
          4. ส่งเสริมนักเรียนให้ได้ศึกษาต่อทั้งภายในและต่างประเทศ
          5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาภาษาอังกฤษและภาษาต่างประเทศที่ 2 กับโรงเรียนอื่นๆทั้งภายใน    
              และภายนอกประเทศ

 

 

 

                                                     

 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com