หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 

0


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

0
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
สถิติผลการเรียน (Achievement statistics)

   สรุปสถิติผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2  
                ปีการศึกษา 2557 

   สรุปสถิติผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 1  
                ปีการศึกษา 2558

   สรุปสถิติผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ภาคเรียนที่ 2  
                ปีการศึกษา 2558

 

 

 

                                                           

 

 

 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com