หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 

0


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

0
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 โครงการกลุ่มสาระ (Plans)

           โครงการต่อเนื่องของกลุ่มสาระฯ

1. โครงการ Christmas Day
2. โครงการพัฒนาศักยภาพภาษาอังกฤษสู่ ASEAN
3. โครงการ English Camp
4. โครงการ Smart Reading
5. โครงการนวมินวิชาการ
6. โครงการแข่งขันวัดความรู้ทั้งองค์กรภายใน/ภายนอกสถานศึกษา
7. โครงการ Navamin "Got Talent"
8. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่น
9. โครงการพัฒนาบุคลากร
10. โครงการงานจัดซื้อ/ซ่อมวัสดุครุภัณฑ์

 

              โครงการเสนอขออนุมัติเพิ่มเติม

1. โครงการพัฒนาระบบ ICT
2. โครงการทัศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการใช้ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน
3. โครงการศึกษาดูงานต่างประเทศเพื่อพัฒนาการใช้ภาษาต่างประเทศสำหรับครู


 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com