หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ

 

0


วิสัยทัศน์ พันธกิจ

 


ข้อมูลบุคลากร

 


โครงการกลุ่มสาระ

 


รายวิชาที่เปิดสอน

 


สถิติผลการเรียน

 

0
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
ข้อมูลบุคลากร ( Personals )
ชื่อ(Name)
ตำแหน่ง(position)
ข้อมูลติดต่อ

นางสาวรพินทร์นิภา ขุนทอง
ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มสาระฯ

 

นางสาวซูฮานา สมจารี
ครู ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้างานพัสดุ

 

นายสุวิทย์ แก้วชื่น
ครู ชำนาญการ

รองหัวหน้ากลุ่มสาระฯ

หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนและส่งเสริม

 

นางสาวสุอังคณา บัลลฬ์วานิช
ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานสำนักงาน  

นางสุพรรณี ศิริกุล
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานสารบรรณ  

นางยุพิน เหมือนกู้
ครู ชำนาญการ

งานแก้ปัญหาการติด 0 ร. มส.  

นางจริยา ปรางสุวรรณ
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานประชาสัมพันธ์  

นางสาวทิพวรรณ กระดี่
ครู ชำนาญการ

   

นางสาวจารี ทองชนะ
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานแผนงานกลุ่มสาระ  

นางอาภรณ์ หงษ์ทอง
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานสารสนเทศ

งานประกันคุณภาพการศึกษา
 

นางสุนันทา สพโชค
ครู ชำนาญการ

หัวหน้างานสื่อ นวัตกรรม เทคโนโลยีและแหล่งการเรียนรู้  

นางสาวลักขณา อุเทนะพันธ์
ครู ชำนาญการ

งานจัดครูเข้าสอนแทน  

นางพงษ์นิภา สืบวงศ์
ครู ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประสานงานกับครูต่างชาติ  

นางสาวกังวานรัตน์ อัฒพันธ์
ครู ชำนาญการ

   

นางพิมพาพร ยอดมณี
ครู ชำนาญการ

งานพัฒนาบุคคลากรกลุ่มสาระ  

นางบุญทิพย์ สังข์สุวรรณ
ครู ชำนาญการ

   

นางอมราภัสร์ บุณยสิทธิ์เศวต

   
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com