งานแนะแนวเชิญชวนนักเรียนทำแบบทดสอบทางจิตวิทยาได้แล้ววันนี้

 

แบบวัดความเครียด (สวนปรุง) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/stress/asheet.asp?qid=6

แบบทดสอบความเครียดสวนปรุง ชุด 20 ข้อ ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/spst/spst-20.php

แบบแบบประเมินความเครียด (ST5) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/qtest5/asheet.asp?qid=1

แบบทดสอบความเครียด sanook.com
http://horoscope.sanook.com/1485/

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในเด็ก (CDI) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/cesd/depress/asheet.asp?qid=1

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/spst/test_1.php

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้า (ใหม่ปี พ.ศ. 2457) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/depress/asheet.asp?qid=1

แบบคัดกรองภาวะซึมเศร้าในวัยรุ่น (CES-D) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/cesd/cesd/asheet.asp?qid=1

แบบสอบถามสุขภาพทั่วไป (GHQ 12 – 28 – 30 – 60 )
http://www.dmh.go.th/test/ghq/ghq.asp

แบบคัดกรองการฆ่าตัวตาย กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/suicide/asheet.asp?qid=1

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการฆ่าตัวตาย ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/spst/test_2.php

แบบประเมินอาร์คิว (RQ) สำหรับผู้ใหญ่ (อายุ 25-60 ปี) ศูนย์เพื่อนใจวัยทำงาน โรงพยาบาลนครพิงค์
http://www.nkp-hospital.go.th/institute/pj/spst/test_3.php

ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทยฉบับสั้น 15 ข้อ ปี 2550 (TMHI-15) กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/thaihapnew/thi15/asheet.asp?qid=1

แบบประเมินภาวะติดแอลกอฮอล์ กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/acl/asheet.asp?qid=1

แบบคัดกรองโรคจิต กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/download/ebooks/psychotictest.pdf

แบบคัดกรองโรคในกลุ่มพัฒนาการผิดปกติอย่างรอบด้าน สำหรับเด็กอายุ 4 - 18 ปี กรมสุขภาพจิต
http://www.dmh.go.th/test/cesd/pddsq/asheet.asp?qid=2

แบบทดสอบค้นหาอาชีพ อนาคต  Eduzone
http://sixfac.eduzones.com/future/exam.php

แบบทดสอบความพร้อมทางอาชีพ True ปลูกปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น
http://www.trueplookpanya.com/true/quiz_holland_orientation.php

แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ต้น
http://sixfac.eduzones.com/test4/exam.php

แบบทดสอบค้นหาตนเอง ม.ปลาย
http://ez.eduzones.com/test/testself.php

แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์
http://www.thaifranchisecenter.com/test/etc/ei.php

แบบทดสอบตาบอดสี
http://www.thaifranchisecenter.com/test/etc/eye.php

ข่าวโดย : คุณครูปิยาภรณ์ ปานสีนุ่น อัฟเดตเมื่อ 4 ก.พ. 59

 

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com