ผู้อำนวยการ เยี่ยมชม การดำเนินโครงการสอนเสริมตอนเย็น (16.00 น. – 17.30 น.) ม.3 และม.6 (กลุ่มสนใจ)

 

กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ จัดโครงการสอนเสริมตอนเย็น(16.00 น. – 17.30 น.) สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 (กลุ่มสนใจ) โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559

มีวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อให้นักเรียนเห็นภาพรวมของสาระต่างๆ ที่ต้องใช้ในการสอบ O – NET ระดับชาติ ในแต่ละวิชา 

เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเป็น Mind MAP ภาพรวมสาระต่างๆ ในวิชานั้นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับโครงการเสริมความรู้ O – NET ในคาบศูนย์(7.20 น. – 8.30 น.) ที่เน้นเจาะเฉพาะการทำข้อสอบ

เพื่อให้นักเรียนสามารถผสานความรู้และเกิดประโยชน์กับตนเองอย่างถึงที่สุด โดยได้รับอนุเคราะห์แนวคิดในการดำเนินโครงการจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ และท่านรองฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์


โดยในวันพุธที่ 13 มกราคม 2559 ท่านผู้อำนวยการพร้อมท่านรอง เยี่ยมชมการดำเนินโครงการ เข้าพูดคุย และเสริมเติมเต็มวิธีการจัดการเรียนการสอนให้กับคุณครูผู้สอน และแนะนำทำความเข้าใจกับนักเรียน

 

ข่าวโดย : คุณครูณัทพล ศักดิรัตน์ อัฟเดตเมื่อ 14 ม.ค. 59

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com