ผู้อำนวยการ วัฒนา ถนอมศักดิ์ ประเมินห้อง SMA โรงเรียนนาทวีวิทยาคม
 

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 ผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ นายวัฒนา ถนอมศักดิ์ ร่วมกับ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 16 นายศวิษฐ์ ศรีสง และผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา นายชัยณรงค์ เซ่งบุญเล่ง เข้าประเมินความพร้อมของสถานศึกษาโรงเรียนนาทวีวิทยาคม ในการขอเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMA) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการดำเนินการเปิดห้องเรียนพิเศษด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ของโรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ผู้อำนวยการจึงนำคณะจำนวน 5 คน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานวิชาการ นางสาวชุฏิมา อินทร์จันทร์ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ นายสุรพล ธนแก่น หัวหน้างานทะเบียน นายสุเทพ จารุวรรณโน พร้อมเจ้าหน้าที่งานทะเบียนและวัดผล นายสมชาย ยอดมุณี และนายณัทพล ศักดิรัตน์ เข้าร่วมสังเกตการณ์การประเมิน

 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com