ค้นหา   เรียนรู้   สู่ความเป็นเลิศ   สรัางคนดีให้เกิดสู่สังคม
 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ (INFORMATION)
 
  ดาวอังคารเคลื่อนที่เข้าใกล้โลกที่สุดในรอบ 16 ปี วันที่ 31 พฤษภาคม 2559
  การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรวิชา IS 18 - 19 เมษายน 2559
  กิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าเมืองไทย วันที่ 9 มีนาคม 2559
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559
  กิจกรรมนวมินท์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มกราคม 2559
  กิจกรรมติวเข้ม O-NET นักเรียนั้น ม.3 และ ม.6 ในคาบศูนย์
  กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งจัดทุกวัน เวลา 11.50 - 12.40 น.
โดย พี่สอนน้อง เพื่อนช่วยเพื่อน และคุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
  การอบรมคณะกรรมการจัดทำเว็บไซต์ 8 - 9 มกราคม 2559
  การศึกษาดูงาน โครงงานนานาชาติ ณ จุฬาภรณ์วิทยาลัย จังหวัดสตูล วันที่ 6 มกราคม 2559
***คุณครูทุกท่านยินดีให้คำปรึกษาเกี่ยวกับรายวิชาวิทยาศาสตร์ตลอดเวลาค่ะ***
  ภาพกิจกรรม (ACTIVITIES)
 
  กิจกรรมสังเกตการณ์สุริยุปราคาเหนือน่านฟ้าเมืองไทย 9 มีนาคม 2559
  กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนชั้น ม.3 และ ม. 6 วันที่ 25 - 29 มกราคม 2559
  กิจกรรมนวมินท์วิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558 วันที่ 21 มกราคม 2559
  กิจกรรมคลินิกวิทยาศาสตร์ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
  จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ "นักอุตุนิยมวิทยาน้อย" ณ ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558
  การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง เนื่องในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 65 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16
     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
Updated : April 21st, 2016
Admin : Kru Kanthapat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com