ค้นหา   เรียนรู้   สู่ความเป็นเลิศ    สร้างคนดีให้เกิดสู่สังคม
 
 
 
เข้าสู่หน้าหลัก
 
 
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com