หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตร
รางวัลและความภาคภูมิใจ
สถิติผลการเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
วิสัยทัศน์

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษาจะพัฒนากระบวยการเรียนการสอนที่ช่วยให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาด้านสุขภาพที่มีเป้าหมาย
เพื่อการดำรงสุขภาพ การเสริมสร้างสุขภาพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ครอบครัว และชุมชนให้ยั่งยืน และใช้ชีวิตในการ
อยู่ร่วมประมิตรประเทศภายในอาเซี่ยนและประชาคมโลกภายในปี 2560

 
พันธกิจ

1. จัดการเรียนการสอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาให้ตรงตามมาตรฐาน ตัวชี้วัดของหลักสูตร
2. จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง สมบูรณ์ มีน้ำใจนักกีฬา และมีสุนทรียภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ออกกำลังกายในเวลาว่าง สามารถนำไปใช้ในการดูแลสุขภาพของตนเองในชีวิตประจำวันได้
4. ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนและหน่วยงานจากภายนอกจัดกิจกรรมทางด้านกีฬาและการออกกำลังกาย
5. ส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา เพื่อพัฒนาไปสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้น

 

 

 

 

สุขภาพดีไม่มีขาย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com