หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตร
รางวัลและความภาคภูมิใจ
สถิติผลการเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
โครงการและแผนการใช้เงินอุดหนุนและเงินเรียนฟรี 15 ปี
 

โครงการและแผนการใช้เงินอุดหนุน เงินเรียนฟรี 15 ปี ประจำปีงบประมาณ 2559
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

ที่

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

 

อุดหนุน

เรียนฟรี

อื่นๆ

 

1

โครงการเสริมสร้างสุขภาพพลานามัยและยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

1.1 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพเฉลิมพระเกียรติ

กลยุทธ์ที่  1

 

    

50,000

ครูไพบูลย์

1.2 กิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสร้างเสริมสุขภาพ

กลยุทธ์ที่  1

 

20,000

 

ครูประพันธ์

1.3 งานแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน

กลยุทธ์ที่  1

 

 

 

ครูเอมอร

1.4 กิจกรรมแข่งขันกีฬาระหว่างห้อง

กลยุทธ์ที่  1

 

7,700  

 

ครูจรัส

1.5 กิจกรรมแข่งขันกีฬาภายนอก

กลยุทธ์ที่ 4

 

30,000

 

ครูสุภัทร

1.6 กิจกรรมนวมินท์วิชาการ ( แข่งขันเปตอง)

กลยุทธ์ที่ 6

 

5,000

 

 

2

โครงการสัมมนาและศึกษาดูงานกลุ่มสาระ    -  สุขศึกษาและพลศึกษา

 

กลยุทธ์ที่  1

 

 

 

33,600

 

ครูอาภรณ์

3

งานประจำ

 

 

 

 

 

 

3.1 งานจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียน การสอน

งานประจำ

40,000

 

 

ครูสมศักดิ์

 

3.2 งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

งานประจำ

  10,000

 

 

ครูอนงค์

 

3.3 งานจัดซ่อมอุปกรณ์การเรียนการ สอน

งานประจำ

 

 

5,000

ครูสมศักดิ์

4

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬา

กลยุทธ์ที่  5

 

 

 

ครูไพบูลย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     รวมงบประมาณกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

 

50, 000

   62,700

88,600

 

 

โครงการเด่นปีการศึกษา  2558

1. โครงการหนึ่งคนหนึ่งกีฬา

2. โครงการกิน-อยู่อย่างไรห่างไกลโรค

3. โครงการแข่งขันกีฬาคณะ

4. โครงการออกกำลังกายเป็นยาวิเศษเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพต่อ1ภาคเรียน
   
5. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางกีฬา

6. โครงการจัดกิจกรรม/ทักษะวันสำคัญๆ

7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมครุภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้

8. โครงการเผยแพร่การเรียนรู้สู่ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
  
9. โครงการสอนเสริม/ฝึกประสบการนอกเวลาเรียน

10. โครงการพัฒนาห้อง/สื่อเรียนรู้ของกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ะ
   
11. โครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงานกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
    

 
 
การออกกำลังกายเป็นยาวิเศษ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com