หน้าแรก  ข่าวสารทั้งหมด ภาพกิจกรรม   ผลงาน  อื่นๆ
เมนูหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลบุคลากร
โครงการกลุ่มสาระ
โครงสร้างหลักสูตร
รางวัลและความภาคภูมิใจ
สถิติผลการเรียน
 รักษ์ศักดิ์ศรี   มีคุณธรรม   นำวิชาการ   สืบสานงานพระราชดำริ
 
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา
 

โครงสร้างหลักสูตร  กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ

มัธยมศึกษาปีที่ 1

มัธยมศึกษาปีที่ 2

มัธยมศึกษาปีที่ 3

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

พ21101

พลศึกษา 1(เทเบิลเทนนิส)

0.5

20

พ22101

พลศึกษา 3(กรีฑา)

0.5

20

พ23101

พลศึกษา 5(บาสเกตบอล)

0.5

20

พ21103

สุขศึกษา 1

0.5

20

พ22103

สุขศึกษา 3

0.5

20

พ23103

สุขศึกษา 5

0.5

20

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

พ21102

พลศึกษา 2(ฟุตบอล)

0.5

20

พ22102

พลศึกษา 4(วอลเลย์บอล)

0.5

20

พ23102

พลศึกษา 6(ตะกร้อ)

0.5

20

พ21104

สุขศึกษา 2

0.5

20

พ22104

สุขศึกษา 4

0.5

20

พ23104

สุขศึกษา 6

0.5

20

มัธยมศึกษาปีที่ 4

มัธยมศึกษาปีที่ 5

มัธยมศึกษาปีที่ 6

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

ภาคเรียนที่ 1

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาเพิ่มเติม

จำนวน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

พ31101

พลศึกษา 1(ตะกร้อ)

0.5

20

พ32101

พลศึกษา 3(วอลเลย์บอล)

0.5

20

พ30206

บาสเกตบอล

0.5

20

พ31103

สุขศึกษา 1

0.5

20

พ32103

สุขศึกษา 3

0.5

20

-

-

-

-

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

ภาคเรียนที่ 2

รายวิชาพื้นฐาน

จำนวน

รายวิชาเพิ่มเติม

จำนวน

รายวิชาเพิ่มเติม

จำนวน

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

รหัสวิชา

รายวิชา

หน่วยกิจ

ชั่วโมง

พ31102

พลศึกษา 2(แบดมินตัน)

0.5

20

พ30209

เทเบิลเทนนิส

0.5

20

พ30203

ลีลาศ

0.5

20

พ31104

สุขศึกษา 2

0.5

20

-

-

-

-

-

-

-

-

 

 

จิตใจที่ดีย่อมอยู่ในร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ 431 หมู่ที่ 2 ถนนสงขลา - ระโนด
ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหว้ดสงขลา 90100
Navamindarajudis Taksin School : 431 Songkhla - Ranode Rd.
Muang District , Songkhla 90100 , Thailand Tel. 074-333802
Email : navaminthaksin@gmail.com